Centrum obce Želechovice nad Dřevnicí

Autor Pavel Chládek, Pavel Hošek, Barbora Jochcová
Investor obec Želechovice nad Dřevnicí
Datum 2015
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Úprava počítá se scelením stávajících různorodých částí návsi do souvislé dlážděné plochy odpovídající charakteru centrální části obce. Komunikace procházející přes náves je upravena na šířku 6m a její stopa je v místě sjezdu z mostu oddálena od objektu obecního úřadu. Kompaktní severovýchodní fasáda návsi je dále doplněna o stromořadí umístěné v ose parkovacích stání, mezi chodníkem a komunikací. Lampy veřejného osvětlení lemují protější hranu komunikace.
Stávající památník padlých je očištěn od oplocení a okolní zeleně. Samotná socha je umístěna na nový sokl, mírně posunuta severním směrem k těžišti nově předlážděné návsi a doplněna o dva stromy tvořící její záda. 
Prostor před obecním úřadem je doplněný o vodní prvek z jemnozrnné matně broušené žuly o průměru 5 metrů a výšce 65cm. Jedná se o tři vzájemně propojená ramena, z jejichž středu vyvěrá pramen rozlévající se v ploše kašny. Hloubka vodní hladiny ve středu kašny je 30cm a přechází do nulové výšky na jejím obvodu. Tím, jak je nádrž plněna voda přetéká po matných stranách kamene a tvoří kontrasty: hladký/drsný, ostrý/tupý, lesklý/matný, suchý/mokrý. Přelivy jsou voleny tak, aby z každé strany jednotlivého ramene byli různé a tím vědomě „narušují“ celkovou symetrickou kompozici.
Na hraně koryta potoka jsou vysázeny tři lípy a v jejich ose doplněny informační tabule a veřejné osvětlení. Lavičky tvoří souvislou linku u vodního prvku před obecním úřadem a dále jsou rozmístěny před novými stromy a na vybraných místech v ploše celé návsi. Samotný obecní úřad je očištěn od pozdějších přístaveb.