Environmentální centrum Rochus, Uherské Hradiště

Autor Pavel Chládek
Investor město Uherské Hradiště
Datum 2009
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Místo zvolené pro stavbu se nachází na východní straně města Uherské Hradiště, v místní části Mařatice. Jedná se o nově urbanizovanou lokalitu, kde by měl v budoucnu vzniknout skanzen slovácké lidové architektury – Muzeum v přírodě Rochus. Objekt Enviromentálního centra je uvažován jako součást doprovodné, volně přístupné části skanzenu, tvořící nástupní prostory budoucí expozice. Svažitá parcela nepravidelného tvaru s převýšením cca 3m, klesající západním směrem je ze severovýchodní strany vymezena budoucí návsí, z východu a jihozápadu ji lemuje obslužná komunikace a ze severozápadu na ni navazuje uliční fronta navržených ubytovacích apartmánů. Zvolená forma objektu reaguje na původní stavební typy rozložením provozu do úzkých lineárních traktů členěných dle jejich náplně. Dvoupodlažní část obsahuje společenské prostory, kancelářské a technické zázemí, jednopodlažní objem pojímá prostory výukové. Oba objemy doplňují uliční frontu a jejich posunutím vytváří intimní prostor vstupní části objektu. Orientace převážné většiny okenních otvorů jihozápadním směrem sleduje záměr o maximální využití tepelných zisků slunečního záření v přechodovém období.