Obytný soubor Čejč

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor obec Čejč
Datum 2022
Stupeň studie stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Lokalita určená pro zástavbu se nachází v centrální části obce na rozhraní původní rostlé řadové zástavby, solitérních objektů vybavenosti obce a volné krajiny. Jedná se o pozemky nepravidelného tvaru, mírně se svažující jihozápadním směrem. Plocha staveniště je od jihozápadu, severozápadu a severovýchodu vymezena stávajícími komunikacemi. Jihovýchodní hranici tvoří stavení s přiléhající zahradou. V jihozápadním rohu je umístěn objekt bytového domu.

V horní části pozemku v návaznosti na stávající rostlou stavební strukturu je navrženo 5 řadových domů napojených z komunikace lemující severovýchodní okraj staveniště.

Podél jihovýchodní hranice je navržena nová obslužná komunikace doplněná o příčné parkování a stromořadí. V návaznosti na komunikaci jsou pak podél jihovýchodní hranice umístěny dva bytové domy půdorysného tvaru čtverce.