Revitalizace Gahurova Prospektu ve Zlíně

Autor Pavel Chládek, Pavel Hošek
Investor město Zlín
Datum 2011
Stupeň soutěž
Ocenění odměna ve veřejné architektonické soutěži
Vizualizace Pavel Kolář

V současnosti zanedbaný prostor náměstí T. G. M. zahrnující řešené území vnímáme jako nejvýraznější urbanistický počin zlínské meziválečné stavební kultury. Nutnou obnovu vidíme ve vytvoření rovnováhy mezi souborem staveb a veřejnou zelení lemující zatravněné plochy Gahurova prospektu tak, aby došlo k opětovnému vymezení volného prostoru čely jednotlivých staveb namísto masivu zeleně. Dále pak odstranění květinových záhonů a keřového patra omezujícího příčné průhledy územím. V rámci řešeného území navrhujeme odstranění terénních nerovností vzniklých při osazení památníku Klementa Gottwalda, odstranění veškerých keřových ploch a stromů. Náhradu „fotbalového“ osvětlení za lampy veřejného osvětlení lemující obě hrany zatravněné plochy náměstí T. G. M. a pás zeleně podél komunikace Štefánikova. Ve spodní části řešeného území dochází k úpravě travnatých ploch spočívající ve zúžení průchodu na náměstí Práce a zřízení souvislé dlážděné plochy vymezené osou obou přilehlých přechodů pro chodce. V dolní části, v podélné ose Gahurova prospektu je navrženo výtvarné dílo, vodní prvek – LINKA.